Styrdokument

Läroplansförändringar

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför behöver elever förstå teknikens möjligheter och begränsningar. De behöver också kunna använda digitala resurser och verktyg för att lära sig.

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2018 där programmering har införts som ett inslag i ämnena samhällskunskap, matematik och teknik. Det omfattar bland annat att skriva kod, men även vidare perspektiv som kreativt skapande, problemlösning, styrning, simulering samt demokratiska dimensioner. Detta vidare perspektiv på programmering är en viktig utgångspunkt i utbildningarna. (Skolverket)

Skolverkets resurser

Skolverkets lärportal

Digital kompetens enligt EU

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

Digital kompetens och verktyg i förskolan

Digital kompetens i grundskolan

Digital kompetens i gymnasieskolan