Nu ska vi arbeta med stumfilm! Ja!

Vi vill slå ett slag för de stumfilmer vi har i vår Mediekatalog – för att belysa ett stycke filmhistoria, faktiskt den allra första delen av filmhistorien, när filmskapandet började.

 

Vad säger läroplanen?

Arbeta gärna med filmerna utifrån ämnena bild och historia. Filmerna visar på tidigt filmskapande och bildar också ett mycket fint arkivmaterial från tiden för produktion. Innehållet i filmerna är många gånger både en tolkning och en kritisk samhällsgranskning av sin tid. Detta visas inte minst i filmerna med Charlie Chaplin.

Bild

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Historia

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Varför arbeta med stumfilm?

Stumfilm som filmform är en bra ingång till filmskapandet i klassrummet. Den kräver ingen avancerad kunskap om filmmediet, men ger goda möjligheter att lära sig mer om hur film fungerar. Stumfilm förknippas ofta med kort format och tydliga genrer, vilket underlättar idéletandet och manusskrivandet. Den går dessutom att få fram med enkla tekniska medel. Den väcker också nyfikenhet kring historia, filmhistoria och filmteknik och kan även vara ett bra sätt att träna språket. Den är helt enkelt en rolig filmform att jobba med! … Aktiviteten är också i enlighet med syftet för ämnet bild i Lgr11 och uppfyller centralt innehåll i bildframställning och bildanalys för mellan– och högstadieelever.”

Filmpedagogiskt stöd

På Regionmuseet Skånes hemsida hittar du lärarhandledning och ett pedagogiskt material för stumfilmsinspirerat skapande på mellan- och högstadiet. Kontakta gärna filmpedagog Véronique Dobois-Côté, som för Regionmuseet Skånes del kan vara dig behjälplig med att starta upp ett stumfilmsinspirerat arbete. Ring 0707-84 19 11 eller mejla!

Källa: Regionmuseet Skåne & Filmmuseet Kristianstad.

 

Filmhistoria

”Filmmediet föddes i en tid av utvecklingsoptimism. En rad tekniska innovationer såg dagens ljus under bara några få år. Den tidiga industrialismens ångkraft ersattes i slutet av artonhundratalet av elektriskt drivna maskiner och på storstädernas gator rullade automobiler drivna av förbränningsmotorer medan spårvagnarnas hästar allt oftare kopplades bort till förmån för elektriska ledningar. I takt med sociala reformer växte också en arbetarklass fram med tid och möjlighet till konsumtion utöver livets nödtorft. De snabbt expanderande städernas proletariat började bli en marknad att räkna med och nu fanns det plötsligt en stor efterfrågan på billiga, massproducerade nöjen. Och jämte floran av de traditionella förlustelserna som vaudeviller, varietéer och resande teatersällskap kom filmen att få en unik och historisk position som den moderna tidens mest dynamiska medium.”

Om detta och mer kan du läsa i Svenska Filminstitutets handledningar – en resa genom stumfilmen i slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet.

Filmens första år – en resa genom stumfilmen 1895-1929 – Sverige

Filmens första år – en resa genom stumfilmen 1895-1929 – Pionjärerna

Källa: Svenska Filminstitutet

 

Charlie Chaplin

Filmerna med Chaplin är korta och innehållsrika för att både kunna diskutera stumfilm som filmform, men också för att samtala om samhället i början av 1900-talet utifrån ett politiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Chaplin som ung levde under väldigt fattiga omständigheter med föräldrar som drabbades av både psykisk sjukdom och alkoholism. Detta ledde till både fattighus och barnhem, vilket kom att prägla hans liv mycket. Trots stor framgång med ett liv i lyx i vuxen ålder var han en väldigt orädd samhällskritiker och medmänniska, som alltid tog parti för de svagaste i samhället och häcklade de mäktigaste. Han tog ett tydligt avstånd till nazismen och blev flera gånger inbjuden till världens mäktiga, till exempel för att diskutera ekonomisk politik med Churchill, Einstein och Gandhi.

Du kan läsa mer om Charlie Chaplin i denna handledning från Svenska Filminstitutet.

Charlie Chaplin – samhällskritiker och medmänniska

Källa: Svenska Filminstitutet

 

Stumfilmer i Mediekatalogen

Vi hoppas att med detta ha kunnat väcka ett intresse för att lära mer om stumfilm! Alla stumfilmer i Mediekatalogen är med institutionella rättigheter och fria att visa i undervisning, på de skolor som finns i vårt verksamhetsområde. Så ta dig gärna tid att botanisera runt och titta igenom de fina handledningarna som nämnts här ovan.

Och om du bestämmer dig för att arbeta med detta tema hör gärna av dig och berätta om ert projekt! Det vore kul!

Till samlingen Stumfilmer, filmhistoria och Charlie Chaplin i Mediekatalogen!