Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, telefonnummer, kommun och arbetsplats. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedriva vår verksamhet, dvs att låna ut och/eller strömma audiovisuellt material, böcker och annat pedagogiskt material.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du registrerade dig på vår sida AV Media Skåne (avmediaskane.se och/eller sli.se). Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt avtal. Dina uppgifter kommer att sparas upp till och med två år efter din senaste inloggning i vår Mediekatalog.

Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med följande leverantörer:

  • SLI AB
  • QSi Sweden AB
  • Creaza AS
  • Kikora

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Där vi överför till tredje land (utanför EU) så ser vi till att underleverantörerna följer EU-US Privacy Shield Framework.

Personuppgiftsansvarig är Martin Sarkar, admin@avmediaskane.se, 0451 – 38 85 84. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på ovanstående adress eller kontakt@avmediaskane.se, telefonnummer 0451 – 38 85 80. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer om integritetspolicy gällande Mediekatalogen (SLI PLay) i Användarvillkor – lärare och personal.