Kopplingar till Lgr11

AV-Media i Trelleborg har kategoriserat det centrala innehållet i grundskolans ämnen utifrån passande kunnighet i MIK. Sammanställningen kan vara som en klipp/klistra-resurs vid skapande av uppgifter med bäring på MIK i skolarbetet och som en allmän överblick kring elevernas tänkta lärande kring MIK-relaterade frågor. Dessutom ger det en god möjlighet att hitta gemensamma beröringspunkter över ämnesgränserna.

 

MIKportalen

MIKportalen är en sajt där Årstaskolan bibliotekarie samlat uppgifter och material för att arbeta med grundskoleelevers medie- och informationskunnighet. MIKportalen är uppbyggd efter läroplanens mål och progression kring informationssökning, källkritik, digitala verktyg och säker kommunikation. Alla dessa delar faller inom ramen för MIK. MIKportalen är utformad årskursvis med en tydlig röd tråd som löper från år 0 upp till år 9. Delarna innehåller information till pedagog såväl som övningar att använda direkt med eleverna.

 

 MIK för mig

MIK för mig är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

Viralgranskaren

Viralgranskaren är tidningen Metros satsning för att visa och avslöja vad som är sant och falskt på internet.

 

Lilla Viralgranskaren

Lilla Viralgranskaren är ett skolmaterial med en lärarhandledning. Det är lektioner och filmer som ska lära barn och unga källkritik.

 

Digitala lektioner

Digitala lektioner är en öppen och kostnadsfri lektionsbank för lärare. Här hittar du färdiga lektioner för alla grundskolans stadier, både på nybörjar- och fortsättningsnivå, som du kan använda när du ska undervisa i digital kompetens i ditt ämne. Använd sökfunktionen för att hitta lektioner som passar dig och din grupp.

 

Serier i undervisningen

Serier i undervisningen har på sin sida publicerat serieunderlaget till Bamse nr 2/2017, där Bamse lär oss om källkritik. Till avsnittet finns även ett lektionsupplägg som är skapat av förstelärarna Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Linda Sikström från Malmö. I Bamse nr 15/2017 finns ytterligare material att arbeta med när det gäller källkritik. Bamse nr 15 finns att köpa till skolpris och till den finns en lärarhandledning skapad av samma pedagoger.

 

Mediekompass

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Här kan du hitta lektionstips, övningar och nutidstest inom demokrati, källkritik och mediekunskap. Allt innehåll är kopplat till läroplanen. Bakom Mediekompass står flera stora dagstidningar och mediehus som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle.

 

Nosa på nätet

Nosa på nätet är ett material från Statens medieråd för dig som arbetar med de äldre förskolebarnen och grundskolans första årskurser. Materialet ger en introduktion för de yngsta barnen i källkritiskt tänkande, hur man tolkar budskap och blir en medveten medieanvändare. Det finns en lärarhandledning och en sagobok för eleverna, Superundersökarna. Till materialet finns även en presentation, diskussionsfrågor att använda på föräldramöte och ett diplom.

 

Underlag för undersökningar

Undersök en webbplats. För mellanstadiet. Mål: Att söka och värdera information från en källa. Vem ligger bakom webbplatsen och vad är syftet med sidan?

Att jämföra olika källor. För mellanstadiet. Mål: Att föra resonemang kring olika källors användbarhet. Tänk på att använda källkritiska ögon när du arbetar med olika källor. Fundera över vem som ligger bakom källan och varför källan har gjorts.

Källkritik Youtube. För mellanstadiet. Mål: Att jämföra källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Här undersöks filmklipp på YouTube med källkritiska ögon. Vem har gjort klippet och varför?

Granska en blogg. För mellanstadiet. Mål: Att jämföra källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Här undersöks bloggar med källkritiska ögon. Vem har gjort bloggen och vad är syftet med bloggen?

 

Diskutera nätdilemman

Elva diskussionskort kring vad som är rätt och fel och vad som kan innebära risker på nätet. Korten kommer från Statens medieråd.

 

Statens medieråd – Vilja veta

Lektionerna i Vilja veta syftar till att få elever att reflektera över sitt liv på nätet rörande både möjligheter och risker. Framför allt är syftet med lektionerna att bidra till att fler vuxna – pedagoger, föräldrar samt övrig skolpersonal – talar med och möter barn och unga kring vardagen på nätet. Varje lektion tar ungefär 60 min.

 

Stockholmskällan – källkritik

Stockholmskällan har arbetat fram tio källkritiska övningar som vänder sig till åk 9 och gymnasiet. Det här är huvudsakligen en källkritiska uppgifter där eleverna får fundera över hur man kan använda en särskild typ av historiskt material. Det historiska materialet är knutet till Stockholm, men övningarna kan genomföras var som helst i landet.

 

Lärarhandlening med övningar åk 3-6 – källkritik

Christina Löfving har gjort en lärarhandledning om källkritik med övningar som riktar sig till årskurs 3-6. Övningarna i handledningen är markerade efter vilken åldersgrupp de passar för. Använd materialet som en utgångspunkt och anpassa det efter dina elever.  Handledningen har Creative Commons-licens BY, NC, SA och är fritt att användas ickekommersiellt om licensreglerna följs. Christina Löfving är lärare från Stenungsund och vunnit Guldäpplet särskilda pris 2012 och Webbstjärnan 2013. Mer om Creative commons hittar du här.