Hur överklagar jag ett kommunalförbunds beslut?

Laglighetsprövning

Om man tycker att förbundet har överträtt sin kompetens eller fattat ett beslut i strid mot gällande lagar och regler har man som kommunmedlem rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Tänk på det då du överklagar.

  • Ditt överklagande ska vara skriftligt.
  • Ange vilket beslut det är du överklagar och vem som fattat det.
  • Ange vilken eller vilka fel som du vill åberopa som stöd för din uppfattning. Tänk på att du inte kan komplettera ditt överklagande med nya omständigheter efter det att tiden för att överklaga gått ut.
  • Ditt överklagande ska skickas till förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har anslagits på Kommunalförbundet AV Media Skånes anslagstavla.