Hur kan man synliggöra flickor som har ADHD och deras erfarenhet av skola?

Projektet Det ni inte ser är ett samarbete mellan Burlövs kommun och Film i Skåne med stöd av Svenska Filminstitutet, där man undersökt hur bilder kan användas för att utveckla undervisningens kvalité. Ta gärna del av detta material.

”Lärarna kan redan idag se att användningen av bilder kan gynna alla elever, men menar att det är särskilt viktigt för elever som av olika anledningar har behov av att få tillgång till ett flertal uttryckssätt. Ett långsiktigt syfte med utvecklingsarbetet är att ge Burlövs kommun förutsättningar för att utveckla barns och elevers visuella litteracitet och ge dem möjligheter att använda visuella representationers potential i sitt lärande och identitetsskapande. För att detta ska kunna ske behöver både pedagogernas förmåga att använda visuella representationers potential i undervisningen och pedagogernas förmåga att tolka/bedöma elevers arbete med visuella representationer utvecklas. Inom ramen för utvecklingsarbetet ”Det ni inte ser” har filmens potential att vara ett verktyg för att lära och dela erfarenheter med andra undersökts.”

Ett filmläger för tjejer ordnades bland annat, där tjejer med ADHD och autism fick möjligheten att använda kameran som ett berättande verktyg. Du hittar Linnea Oleanders, Tay Kampèns och Magdalena Åströms fina filmer på projektets hemsida och även i vår Mediekatalog. Som ytterligare en del i detta projekt finns även Det ni inte såg – en intervju, med Sofia Lundberg Söderling, gjord av Pia Ivarsson. Sofia berättar både öppet och nära om sin egen erfarenhet med ADHD och dyslexi. En rapport om projektet, skriven av Maria Söderling, finns också att ta del av på projektets hemsida.